clock menu more-arrow no yes

Filed under:

Mitsuhiro Ishida vs Mizuto Hirota added to "Shooto Tradition Final"

Shooto held an event "SHOOTO GIG TOKYO Vol. 2" at Shinjuku Face in Tokyo on April 19, and announced that Mitsuhiro Ishida vs Mizuto Hirota was added to "Shooto Tradition Final" on May 10 at JCB Hall in Tokyo. This fight is considered "Dream vs Sengoku" since Ishii belongs to Dream and Hirota belongs to Sengoku. Two other Dream fighters, Akio "Wicky" Nishiura and Kotetsu Boku, also participate in this event.

Shooto Tradition Final
Date: May 10, 2009 16:00~
Place: JCB Hall, Tokyo

Takeshi 'Lion' Inoue vs. Rumina Sato (Lightweight championship fight)
Takashi Nakakura vs. Takanori Gomi
Koutetsu Boku vs. Yutaka Ueda
Mitsuhiro Ishida vs. Mizuto Hirota
Megumi Fujii vs. Kim Don Hee
Kenichiro Togashi vs. Tetsuji Kato
Yusuke Endo vs. Willan "Chiquerinho" Chiquerim
Akio "Wicky" Nishiura vs. Takumi Ota
Zon Yon Ze vs. Takesuke Kume