clock menu more-arrow no yes

Filed under:

Official Pancrase Ranking for April

Below are the official PANCRASE rankings as of April 9.

Open-weight:
K.O.P.: Josh Barnett

Heavyweight:
K.O.P.: Vacant

Light-heavyweight:
K.O.P.: Ryo Kawamura
1. Kei Yamamiya

Middleweight:
K.O.P.: Izuru Takeuchi
The Interim K.O.P.: Yuki Kondo
1. Takenori Sato
2. Ichiro Kanai

Welterweight:
K.O.P.: Takuya Wada
1. Tomoyoshi Iwamiya
2. Masahiro Toryu
3. Jason Palacios
4. Hiroyuki Nozawa

Lightweight:
K.O.P.: Katsuya Inoue
1. Koji Oishi
2. Yukio Sakaguchi
3. Daisuke Hanazawa
4. Hiroki "AB" Aoki
5. Maximo "Makishi" Blanco

Feather Weight:
K.O.P.: Marlon Sandro
1. Jameel Massouh
2. Jtaro Takita
3. Masanori Kanehara
2. Kenji Arai

Bantamweight:
K.O.P.: Manabu Inoue
1. Seiya Kawahara

Flyweight:
K.O.P.: Vacant
1. Mitsuhisa Sunabe
2. Takuya Eizumi
3. Isao Hirose