clock menu more-arrow no yes mobile

Filed under:

"DEEP 40 Impact" complete fight cards

GBR posted on February 13 the complete fight cards of "DEEP 40 IMPACT."

DEEP 40 IMPACT
Date: February 20, 18:15~ (Future fights start at 17:50)
Place: Korakuen Hall, Tokyo

Main Cards:
 1. Hiroto vs Naohiro "Chokugeki Gamon" Mizuno
 2. Yuki Ito vs Kota Okazawa
 3. Hiroki Nagaoka vs Yoshitomo Watanabe
 4. Shunsuke Inoue vs Minoru Kato
 5. Kazuhisa Tazawa vs Tim "Big Perm" Persey
 6. Hidehiko Hasegawa vs Makoto Ishikawa
 7. Jutaro Nakao vs Koichiro Matsumoto
 8. Katsunori Kikuno vs Bu Kyung Jung
 9. Riki Fukuda vs Ryuta Sakurai
 10. Seichi Ikemoto vs Hidetaka Monma

Future Fights:
 1. Muneyuki Sato vs Yasuhiro Motomura
 2. Hideto Kondo vs Hiroshi Kobayashi

Sign up for the newsletter Sign up for the MMA Fighting Daily Roundup newsletter!

A daily roundup of all your fighting news from MMA Fighting