clock menu more-arrow no yes mobile

Filed under:

Pancrase announced participants in the 15th Neo-Blood Tournament

GBR reported Friday about fighters who participated in 15th Neo-Blood Tournament which started at Pancrase 2009 Changing Tour on April 5. In this event, the welterweight King of Pancrasist Takuya Wada faces Tomoyoshi Iwamiya.

15th Neo-Blood Tournament Participants:
Flyweight (~58.0kg):
 • Kiyotaka Shimizu
 • Takuma Ishii
 • Toshihiro Shimizu
 • Tokuaki Ninomiya
 • Yuichiro Yajima
 • Keiji Nakamura

Bantamweight (~61.2kg):
 • Daisuke Endo
 • Ranki Kawana
 • Hayato Shimizu
 • Ryota Sasaki
 • Nobuhiro Yoshitake
 • Shoko Sato

Featherweight (~65.8kg):
 • Motonobu Tezuka
 • You Saito
 • Koji Tomita
 • Yasutomo Tanaka
 • Masaru Ueda
* One more fighter will be announced shortly

Lightweight (~70.3kg)
 • Hirotaka/Koji Tomiyama
 • Koji Nakamura
 • ISAO

"Pancrase 2009 Changing Tour"
Date: April 4
Place: Differ Ariake, Tokyo
Note: "15th Neo-Blood Tournament 1st round start at 14:45

Current fight card:
 • Takuya Wada vs Tomoyoshi Iwamiya ~Welterweight K.O.P. title fight~ (5min.3Round)
 • Masahiro Toryu vs Seiki Ryo (5min/2Round)
 • Isao Hirose vs Takeyasu Hirono(5min./2Round)
15th Neo-Blood Tournament preliminary contest (1Round, 5 min.):
 • Daisuke Tsujita vs. Gou Yamanaka ~Flyweight Final~
 • Daisuke Sugishima vs. Taro Shimmasaki ~Bantamweight Final~
 • Shigeyuki Uchiyama vs. Takehito Noguchi ~Featherweight Final~
 • Koshi Obata vs. Keigo Hirayama~ Lightweight Final~

Scheduled Participants:
 • Koji Oishi
 • Ichiro Kanai
 • Yuichi Ikari
 • Takuya Eizumi
 • Tashiro Akai (Nishiuchi)
 • Hirotoshi Saito

Sign up for the newsletter Sign up for the MMA Fighting Daily Roundup newsletter!

A daily roundup of all your fighting news from MMA Fighting