clock menu more-arrow no yes mobile

Filed under:

Shooto: Shooting Disco 7 Results

The complete results of "Shooting Disco 7" at Shinjuku FACE in Tokyo on January 31:

1. Koji Matsumoto defeated Keiji Sakuta by kneebar (R2, 2:33)
2. Nozomi Otsuka and Takashi "Nakashi" Nakashima: Draw
3. Kenichiro Marui defeated Toshiaki Hayasaka by unanimous decision
4. Yoichiro Sato defeated Hiroaki Sakuma by TKO (R1, 1:04)
5. Katsuya Murofushi defeated Takehiro "Tiger" Ishii by unanimous decision
6. Hiroaki Ijima defeated Kota "Akki" Funamoto by unanimous decision
7. Guy Delameau defeated Kunio Nakajima by sleeper hold (R2, 1:33)
8. Daiki Tsuchiya defeated Masatoshi Kobayashi by unanimous decision
9. Takuya Sato defeated Taisuke Okuno by unanimous decision
10. Ryuichi Miki defeated Homare Kuboyama by TKO (R1, 4:58)

Sign up for the newsletter Sign up for the MMA Fighting Daily Roundup newsletter!

A daily roundup of all your fighting news from MMA Fighting