clock menu more-arrow no yes mobile

Filed under:

Cage Force 9 tournament finals this Saturday, Dec. 6

The bantamweight and featherweight Cage Force tournaments will come to a close at Cage Force 9 on December 6 at the Differ Ariake in Tokyo, Japan.

Here's the tentative lineup:

- Ryo Saito vs. Ryota Sasaki
- Hirokazu Nishimura vs. Masamitsu Sato
- Keitaro vs. Kenta Takagi
- Wataru Takahasi vs. Nobutaka Hiyoshi
- Wataru Miki vs. Masaaki Hasegawa
- Koji Ando vs. Masayoshi Ichikawa
- Shinpei Totoyama vs. Yoshiaki Takahashi
- Takeyasu Hirona vs. Yoshihiro Matsunaga
- Shigetoshi Iwase vs. Motoki Miyazawa
- Tomonari Kanomata vs. Eriya
- Masahiro Oishi vs. Takeya Mizugaki (Bantamweight Final)
- Akiyo "Wicky" Nishiura vs. Yuji Hoshino (Featherweight Final)

Sign up for the newsletter Sign up for the MMA Fighting Daily Roundup newsletter!

A daily roundup of all your fighting news from MMA Fighting