clock menu more-arrow no yes mobile

Filed under:

Ryo Kawamura wins King of Pancrase 205-lb. title

Ryo Kawamura won the King of Pancrase light-heavyweight title Wednesday at the Korakuen Hall in Tokyo.

Kawamura outpointed Keiichiro Yamamiya after three rounds with scores of 29-28, 30-29 and 30-29.

Pancrase Rising Tour Results:

1. Kiyotaka Shimizu vs. Takuma Ishii - Draw
2. Yasutomo Tanaka vs. Hayato Shimizu - Draw
3. Maximo Blanco def. Hiroki Aoki via TKO (strikes) - R1 (0:22)
4. Yuichiro Shirai vs. Ranki Kawana - Draw
5. Takenori Sato def. Yuji Hisamatsu via unanimous decision
6. Ichiro Kanai def. Hiromitsu Kanehara via unanimous decision
7. Koji Oishi def. Naoyuki Kotani via unanimous decision
8. Ryo Kawamura def. Keiichiro Yamamiya via unanimous decision

Sign up for the newsletter Sign up for the MMA Fighting Daily Roundup newsletter!

A daily roundup of all your fighting news from MMA Fighting